©TUBITAK

Doga-Tr. J. of Zoology, 23 (Turk. Supl. 2): 397-427, 1999a. (Türkçe Özet)

SUMMARY

Rumen contents obtained from 30 domesticated cattle (Bos taurus L.), slaughtered at abattoirs in the vicinity of Izmir, were surveyed for ciliates belonging to the genus of Epidinium. Results of this survey suggested that the ciliates in the genus should not be classified to the species level on the basis of caudal spination characteristics, as previously proposed (Dogiel, 1927). Populations intermediate in these characteristics were detected in Turkish cattle and analysis of the morphometrical data for all criteria did not indicate significant differences for establishing separate species. It appears that these features, which show continuous variation, are more appropriate for classification as formae. Therefore, the genus has been revised and a key proposed for identification (see below). The present study also reports for the first time, the presence of Epidinium caudatum f. diodonta n.st., E. e. f. triodonta n.st., E. e. f. tetrodonta n.st. and E. e. f. pentodonta n.st. in cattle.

A TAXONOMICAL KEY FOR THE FORMAE OF EPIDINIUM ECAUDATUM:

1. Posterior end of the body rounded and smooth, without any caudal processes (Ecaudatum Series)... E. e. f. ecaudatum

---- . Caudal process or processes present at posterior end ... 2

2. Caudal process(es) as a lobe or dentate lobule (Bulbi-dactylodonta Series)... 3

---- . Caudal process(es) as a distinct spine (Caudatum Series) ... 4

3. A lobe or a dentate lobule extends from the posteroventral of the body ... E. e. f. bulbiferum

---- . More than one dentate caudal lobule extend from the posterior of the body; they can be two (E. e. f. diodonta), three (E. e. f. triodonta n.st.), four (E. e. f. tetrodonta n.st.) or five (E. e. f. pentodonta n.st.).

4.A single spine extends from the posteroventral of the body ... 5

---- . There are more than one spine ... 6

5. Posterodorsal part of the body thickened as a lobe, which extends beyond the cytoproct level ... E. e. f. homatum

---- . Posterodorsal part of the body not thickened, is roundish and smooth, and never extends beyond the cytoproct level ... E. e. f. caudatum

6. Two distinct spines emerge from the posterior end of the body ... E. e. f. bicaudatum

---- . There are more than two spines ... 7

7. There are three spines ... 8

---- . There are more than three spines ... 9

8. All of the spines equal in length ... E. e. f. bovis

---- . The spines are not equal, the ventral one relatively longer than the rest ... E. e. f. tricaudatum

9. There are four caudal spines, the ventral one the longest ... E. e. f. quadricaudatum

---- . Not four, but five caudal spines present ... 10

10. All of the spines are of equal length ... 11

---- . The spines are not equal, the ventral one relatively longer ... 12

11. The tips of the spines not furcated, are simple in structure ... E. e. f. rusa

---- . The tips of the spines bifurcate or trifurcate ... E. e. f. capricornisi

12. The ventral spine as long as almost 1/3 of the body length ... E. e. f. parvicaudatum

---- . The ventral spine longer, is never less than one half of the body length .. E. e. f. cattanei

Top of Page

ÖZET

Göçmen, B. (1999a). Epidinium Crawley, 1923 (Protozoa: Ciliophora: Entodiniomorphida) Cinsi Hakkında Morfolojik ve Taksonomik Araştırmalar. Doğa-Tr. J. of Zoology,23 (Turk. Supl. 2): 397-427.

Bu çalışmada İzmir civarindaki salhanelerde kesilen toplam 30 evcil sığır (Bos taurus L.)'dan elde edilen işkembe içerikleri Epidinium cinsine dahil siliyatlar açısıından incelenmiştir. Araştırma sonucunda bu cins içerisinde bulunan siliyatların önceden bazı araştırıcıların (Dogiel, 1927) yaptığı gibi kaudal ışınlanma özelliklerine dayalı olarak tür düzeyinde ele alınamıyacakları anlaşıldı. Bu durum sığırlarımızda sözkonusu karakterler açısından bazı ara populasyonların saptanmış olması ve istatistiki analiz yöntemleri ile gösterilmiştir. Sürekli varyasyonlar gösteren bu tip karakterler için en uygun sınıflandırmanın "forma" sınıflandırması olduğu ortaya çıkartılmıştır. Bu nedenle cins yeniden gözden geçirilerek tayin anahtarı (aşağı bakınız) önerilmiştir. Bundan başka Epidinium e. f. diodonta n.st., E. e. f. triodonta n.st., E. e. f. tetrodonta n.st. ve E. e. f. pentodonta n.st. ruminant memelilerden ikinci, sığırlardan ilk kez kaydedilmişlerdir.

EPIDINIUM ECAUDATUM FORMALARI İÇİN TAYİN ANAHTARI:

1. Vücudun posterior ucu düz yuvarlağımsıdir, hiçbir kaudal çıkıntı taşımaz (Ecaudatum Serisi) ... E. e. f. ecaudatum

---- . posterior uçta kaudal çıkıntı yahut çıkıntılar bulunur ... 2

2. Kaudal çıkıntı(lar) lob veya dişi andıran lobcuk şeklindedir (Bulbi-dactylodonta Serisi) ... 3

---- . Kaudal çıkıntı(lar) bariz ışın şeklindedir (Caudatum Serisi) ... 4

3. Vücudun posteroventralinden bir adet lob veya diş biçiminde lobcuk çıkar ... E. e. f. bulbiferum

---- . Vücudun posteriorundan daha fazla sayıda diş şeklinde kaudal lobcuk çıkar: bu sayı iki (E. e. f. diodonta n.st.), üç .(E. e. f. triodonta n.st.), dört (E. e. f. tetrodonta n.st.) veya beş (E. e. f. pentodonta n.st.) adettir.

4. Işın sayısı tektir ve vücudun posteroventralinden çıkar ... 5

---- . Işın sayısı daha fazladır ... 6

5. Vücudun posterodorsal tarafı bir lobu andıracak şekilde oldukça kalındır ve sitoprokt düzeyinin daha gerisine uzanır ... E. e. f. homatum

---- . Vücudun posterodorsal tarafı kalın değildir, düz yuvarlağımsı olup hiçbir zaman sitoprokt düzeyinin gerisine uzanmaz ... E. e. f. caudatum

6. Vücudun posterior ucundan iki adet bariz kaudal işin çıkar ... E. e. f. bicaudatum

---- . Işın sayısı ikiden fazladır ... 7

7. Kaudal ışın sayısı üçtür ... 8

---- . Üçten daha fazla sayıda ışın mevcuttur ... 9

8. Bütün ışınlar eşit uzunluktadır ... E. e. f. bovis

---- . Eşit değildir, ventraldeki nispeten diğerlerinden daha uzundur ... E. e. f. tricaudatum

9. Kaudal ışın sayısı dörttür, ventral ışın en uzunudur ... E. e. f. quadricaudatum

---- . Dört değil, beş adet kaudal ışın bulunur ... 10

10. Bütün ışınlar eşit uzunluktadır ... 11

---- . Eşit değildir, ventral ışın diğerlerinden nispeten daha uzundur ... 12

11. Işınların serbest uçları çatallanma göstermez, basit yapılıdırlar .... E. e. f. rusa

---- . Çatallanma gösterir: bifurkat veya trifurkattirlar ... E. e. f. capricornisi

12. Ventral ışın, vücut uzunluğunun yaklaşık 1/3'i kadar uzunluktadır ... E. e. f. parvicaudatum

---- . Ventral ışın daha uzundur, hiçbir zaman vücut uzunluğunun yarısından daha kısa değildir ... E. e. f. cattanei

Top of Page