SUMMARY (Türkçe Özet)

Isotricha intestinalis and Isotricha prostoma obtained from the rumen contents of 21 native cattle which were slaughtered at the Slaughterhouse of Izmir and a Holstein-type cow with a fistulated rumen are examined and compared with previous investigations.

I. prostoma was more flattened than I. intestinalis and its shape looks like a slightly torsioned Paramecium, and the latter resembles a boxing glove. There are no differences on the cell length between the two species. The vestibulum is surrounded by two lips in I. intestinalis and only one in I. prostoma. It was determined that some kinetosomal fibrillar bundles beneth the attachment organelle and vestibular region may be concerned with attachment and feeding. In cross sections, at the ends of the micronucleus, intramicronuclear fibrillar regions exhibiting Feulgen-negative reaction are observed. S2 line (oral suture) is present on the left lip and is short in I. intestinalis, while it is circle shaped around the vestibulum and long in I. prostoma. Amylopectine and starch reserves reach maximal levels 2-3 hours after feeding and they gradually start to decline.

It was determined that there are evolutionary differences on the number of kineties, the development of fibrillar systems between Turkish and Western Europe populations of Isotricha spp., and also on the length of S2 suture line, the vestibular ciliature and the number of lips surrounding the vestibulum in I. prostoma.

 

Göçmen, B. (1993). Sığır İşkembesinde Endosimbiyont Yaşayan Isotricha spp. Stein, 1859 (Isotrichidae, Trichostomatida) Üzerine Işık Mikroskobu Düzeyinde Morfolojik ve Sitolojik Gözlemler. Doga-Tr. J. of Zoology, 17: 289-301.

ÖZET

İzmir salhanesinde kesilen 21 yerli sığırın ve işkembesi fistüllü Holstein tip bir ineğin işkembe içeriklerinden elde edilen Isotricha prostoma ve Isotricha intestinalis incelenmiş ve daha önceki arastırmalarla karşılaştırılmıştır.

I. prostoma, I. intestinalis'e oranla daha yassılaşmış olup şekli, az çok torsiyonlu bir Paramecium'u, I. intestinalis ise bir boks eldivenini andırır. İki tür arasında hücre uzunluk ve eni açısından bir fark yoktur. Vestibül I. intestinalis'de 2, I. prostoma'da 1 dudak ile çevrelenmiştir. Yapışma organeli altında ve vestibül bölgesinde yapışma ve beslenme ile ilgili olabilecek bazı kinetozomal fibril demetleri belirlenmiştir. Enine kesitlerde, mikronukleusun uc kısımlarında Feulgen-negatif reaksiyon sergileyen intramikronuklear fibriler bölgeler gözlenmiştir. S2 çizgisi (oral sütur) I. intestinalis'de sol dudak üzerinde bulunur ve kısadır. I. prostoma'da ise vestibül etrafinda bir halka biçiminde olup uzundur. Amilopektin ve nişasta rezervleri beslenmeden 2-3 saat sonra maksimum düzeye ulaşırlar ve daha sonra derece derece azalmaya başlarlar.

Ülkemizde ve Batı Avrupa'daki Isotricha spp. populasyonları arasında sil sırası sayısı ve fibril sistemlerin gelişmişliği ile I. prostoma'da S2 çizgisinin uzunluğu, vestibül siliyatürü ve vestibülü çevreleyen dudak sayısı bakımından evolutif bir farklılığın bulunduğu belirlenmiştir.